SẢN PHẨM
Chất ngấm sử dụng cho qui trình gián đoạn (Cotton, T/C, CVC)