SẢN PHẨM
Chất ngấm sử dụng cho quy trình gián đoạn (Cotton, T/C, CVC)