SẢN PHẨM
Hồ tăng ánh dạng khácHồ tăng ánh dùng cho vải PE (Ánh trắng, Ánh đỏ, Ánh xanh)