SẢN PHẨM
Hồ tổng hợp dùng cho vải dệt thoi Cotton, T/C