Quan hệ cổ đông
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

HUNG XUONG-CHEMICAL
Công ty TN Hóa Chất Hùng Xương - được thành lập năm 2001 cho đến nay là một trong những sản xuất hóa chất hàng đầu tại Việt Nam.