SẢN PHẨM
Silicone Amino
Silicone Amino
Mã sản phẩm: HMSL-02
Giá: đ


Đặt hàng

Vaûi deät sau khi nhuoäm muoán gia taêng giaù trò thì quaù trình gia coâng haäu xöû lyù laø moät coâng ñoaïn khoâng theå thieáu ñöôïc. Caùc Doanh nghieäp luoân mong muoán vaûi deät sau khi gia coâng ñaït ñöôïc caûm giaùc tay meàm maïi, tính ñaøn hoài vaø tính co giaõn cuûa sôïi cao, caûm giaùc daøy…cho duø ñaõ qua quaù trình taåy röûa nhöng cuõng khoâng aûnh höôûng ñeán caùc ñaëc tính treân. Vì vaäy, Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät nghieân cöùu ra HMSL-02 vôùi tính naêng meàm möôùt nhaèm ñaùp öùng nhu caàu khaùc nhau cuûa caùc doanh nghieäp.

TÍNH CHAÁT CHUNG

 1. Daïng ngoaøi         : Daïng seät maøu trắng sữa
 2. Ñoä pH                  : 4.5 ± 1.0 (250C , 1% dung dòch nöôùc )
 3. Tính ion               : Ion döông
 4. Tính  tan              : Deã tan trong nöôùc aám vaø laïnh

ÑAËC ÑIEÅM

 1. Saûn phaåm coù tính naêng laøm meàm, trôn muoát vaø xoáp tay öu vieät.
 2. HMSL-02 coù theå naâng cao caûm giaùc tay trôn, meàm möôùt vaø maùt tay cho caùc loaïi vaûi sôïi deät khaùc nhau.
 3. Coù theå söû duïng trong coâng ñoaïn ngaám eùp hoaëc taän trích. Löu yù, trong coâng ñoaïn taän trích treân maùy Jet hay maùy Wassh chæ chaïy ôû nhieät ñoä thöôøng (300C-400C)
 4. HMSL-02 ñöôïc söû duïng roäng raõi, khaû naêng tieáp xuùc toát ñoái vôùi loaïi sôïi, tính oån ñònh chaát thuoác toát, laø nguôøi baïn toát nhaát khi xöû lyù gia coâng .
 5. HMSL-02 laø loaïi chaát bieán vaøng sieâu thaáp, coù theå cung caáp ñeå doanh nghieäp söû

PHÖÔNG PHAÙP SÖÛ DUÏNG

 1. Phöông phaùp taän trích : löôïng söû duïng 1% à 4% treân troïng löôïng vaûi, chaïy ôû nhieät ñoä thöôøng (300C-400C).
 2. Phöông phaùp ngaám eùp : löôïng söû duïng 10g/l  à 40g/l.
 3. Khuaáy ñeàu tröôùc khi söû duïng.

 ÑOÙNG GOÙI 

120 kg/thuøng

Sản phẩm khác