SẢN PHẨM
TYCP-112(H-112)
TYCP-112(H-112)
Mã sản phẩm: TYCP-112(H-112)
Giá: đ


Đặt hàng

HUNTEX TYCP-112

CHẤT CHỐNG XÙ LÔNG

Huntex TYCP-112 là dung dịch sữa cao phân tử ổn định, dùng rộng rãi trong gia công xử lý sợi tổng hợp hoặc hàng dệt pha của nó có tính chống dạt sợi và tính chống nhăn rất tốt.

Tính Chất Chung

  1. Ngoại quan  : Thể lỏng maøu traéng söõa
  2. PH          : 7.0 ± 1.0 ( 25oC, 1% dung dòch nöôùc )
  3. Tính ion       : Cation/Nonionic
  4. Tính tan        : Dễ tan trong nước lạnh

Đặc Tính

  1. Coù hieäu quả làm tăng cường lực vải, sợi và choáng nhăn, choáng dạt hàng raát toát.
  2. Chòu ñöôïc chaát hoøa tan toát, coù theå yeân taâm khi söû duïng.
  3. Khoâng aûnh höôûng đến ñoä caûm giác tay, tính hoøa hôïp toát khi duøng chung vôùi caùc chaát gia coâng khaùc.
  4. Khoâng aûnh höôûng đến ñoä saùng vaø ñoä beàn maøu khi ma sát cuûa haøng deät.

Phương Pháp Sử Dụng

  1. Lượng sử dụng kiến nghị: 10 – 30g/l
  2. Padding ® Dry ® Curing 130 oC ~ 150oC x 6 phuùt.

Đóng Gòi

120 kg / thuøng.

Sản phẩm khác