Sản phẩm

XF-820

Mã sản phẩm : XF-820

Giá bán : LIÊN HỆ

HUNTEX XF-820

Hoà boác nhuoäm

Tính traïng:

Ngoaïi quan:  daïng hoà maøu traéng söõa

Thao taùc:

  1Voâ maøu: 

Hoà boác nhuoäm       X  g %

Chaát boác nhuoäm      36 g%

Phaåm maøu           X  g

                             100%

 2Boác traéng:

Chaát boác nhuoäm    36g%

Hoà boác nhuoäm       X  g

                           100%

Quaù trình gia coâng:

1.  In nhuoäm ® Saáy khoâ100 120oC® Maùy leân maøu lieân tuïc100 105oC×10 phuùt hay duøng HT steamer 160oC × 1 phuùt.

2.  In nhuoäm ® Saáy khoâ  160oC × 60 giaây cuõng ñöôïc.

Chuù yù:

Sau khi theâm chaát boác nhuoäm caàn söû duïng heát trong voøng 12 tieáng.