BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHẤT PHÁ HỒ ENZYM VÀ CHẤT PHÁ HỒ OXY HÓA